Søk

Lukk

Kvalitetssikring


Kunnskapssenteret gjennomfører årlig pasienttilfredshetsundersøkelser innenfor TSB.

Resultatene fra undersøkelsen i oktober 2014 ble først gjennomgått av strategiledelsen ved Hjellestad. Deretter inviterte klinikksjef til felles seminar/samling for pasienter og personalet hvor resultatene ble presentert og drøftet i grupper. Samlet identifiserte pasienter og personalet 50 ulike forbedringstiltak. Noen av dem ble igangsatt som strakstiltak, mens andre, blant annet de som krever ombygging av fysisk fasiliteter, eller andre kostnadskrevende tiltak arbeides det mot på litt lengre sikt.

Som ledd i det kontinuerlige forbedringsarbeidet ved Hjellestad og i hensikt å kunne måle effekt av igangsatte tiltak ble det besluttet at vi i tillegg til kunnskapssenterets årlige undersøkelse skal gjennomføre interne undersøkelser. Formålet er å studere om de tiltak vi iverksetter som et resultat av funn fra Kunnskapsenterets undersøkelse har fungert i tråd med hensikten.

I den forbindelse er det utarbeidet et spørreskjema som i hovedsak er basert på de forbedringsområder som kom frem av kunnskapssenterets undersøkelse. I tillegg er det tatt med andre områder som det har vært nødvendig å få økt kunnskap om, blant annet boligsituasjonen til pasienter innlagt ved Hjellestad.  Spørreskjemaet ble gjennomgått av brukerrepresentanter før det ble iverksatt. Resultatene som presenteres i denne rapporten er også presentert for personalet og pasienter som ga tilbakemeldinger spørsmålsformuleringene og resultater.

Undersøkelsen er utarbeidet i samarbeid med Åse Engelsen, praktikant ved Hjellestad Klinikken 2015.