Søk

Lukk

Pengespill­avhengighet


FORSKNINGSPROSJEKT OM PENGESPILL

Pengespillavhengighet og kognitiv atferdsterapi: Utvikling av ny behandlingsmanual, klinisk evaluering og formidling/veiledning av kompetanse.

Hovedansvarlig

Psykologspesialist/dr. psychol Eli Torild Hellandsjø Bu, psykolog Ingun Torheim & forskningssjef Arvid Skutle

Bakgrunn

Pengespillmarkedet er under stadig endring, med stadige nye pengespill og mange utenlandsbaserte aktører med aktiv og pågående markedsføring. Bergensklinikkene har i 2015 hatt mer enn 50 nye avhengige pengespillere i behandling. Utover avhengighet til pengespill og stor gjeldsbyrde har tilleggslidelser i form av rusproblem og psykiske lidelser vært kjennetegn hos noen av pasientene. I motsetning til tidligere, da «fruktmaskinene» på supermarkedene dominerte og mange pensjonister, er de fleste av dagens pasienter i jobb og har etablert familie med forsørgeransvar. Pengespilling er i dag bare et tastetrykk unna på PC’en, og kredittkortene blir flittig brukt.

Dette skaper nye utfordringer for behandlingen. Intensjonen med prosjektet er å utvikle et mer oppdatert behandlingsprogram som er bedre tilpasset de nye utfordringene.

Mål med prosjektet er:

  • å utvikle og utprøve en ny variant av et behandlingsprogram basert på kognitiv atferdsterapi tilrettelagt for pengespillavhengige;
  • å innhente kunnskap om betydningen av oppfølging 1 måned etter avsluttet hovedprogram, og sist men ikke minst;
  • formidling av kompetanse via vårt kompetansesenter til helsearbeidere med behandlingsansvar for denne pasientgruppen.

Prosjektbeskrivelse

En ny behandlingsmanual er nå under utvikling, og blir utprøvd og evaluert i forhold til våre spilleavhengige pasienter. Det legges opp til opplæring og veiledning av et team med fem psykologer som har allerede har god klinisk bakgrunn for arbeid med denne pasientgruppen. Behandlingen vil bli evaluert og justert på bakgrunn av tilbakemeldinger fra pasienter og behandlere. Resultater og erfaringer med det nye programmet vil så bli formidlet til andre behandlere i Norge.

Metode og design

Alle nye pasienter blir kartlagt i forhold til et bredt spekter av variabler, med fokus på type og omfang av spilleavhengighet, mestringsopplevelse, tankemønstre omkring spilling, samt psykisk helse og rusmiddelbruk. Behandlingen skjer på individuell basis.

Prosjektet anvender et naturalistisk pre-post design, med kartlegging ved inntak og ved avsluttet behandling. Tiltaket vil i størst mulig grad inngå som en del av den ordinære behandlingen av denne gruppen. Det blir ikke anvendt et eksperimentelt design med randomisering og kontrollgruppe, men alle får det det samme tilbudet basert på det oppjusterte behandlingsprogrammet. Prosjektet er fremlagt for NSD og Regional etisk komite, som begge benevner prosjektet som et kvailtetssikringstiltak.

Sentrale spørsmål som forskningsdelen av prosjektet søker svar på:

  • I hvilken grad «treffer» det nye programmet dagens målgruppe av spilleavhengige? Kvalitativ evaluering.
  • Hvem er mest i behov for oppfølging etter avsluttet hovedbehandling? Basert på sammenligninger mellom de som får de får behandlingsprogrammet og de som er i behov for oppfølging.
  • Hvilke bakgrunnsvariabler predikterer best behandlingsresultatet: demografiske kjennetegn, alvorlighetsgrad av spilleavhengighet, og/eller tilleggsvansker?

Tidsperiode og finansiering

Prosjektet startet august 2015 og skal fortsette ut 2017. En ny behandlingsmanual er nå utviklet og blir utprøvd fortløpende på nye pasienter. Det er god rekruttering til prosjektet, og målet er å nå 50 nye personer med pengespillavhengighet innen 2016-2017.

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og Extrastiftelsen.

Les mer i pdf her.

Guide til Kognitiv adferdsterapi ved behandling av pengespillavhengighet